Ratownictwo medyczne

INFORMACJE OGÓLNE:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: 6 semestrów

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Zasady rekrutacji: konkurs świadectw

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia (np. zdrowie publiczne - specjalność ratownik medyczny), kształcenie podyplomowe

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego licencjata ratownictwa medycznego jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk oraz napisanie i obrona pracy licencjackiej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w toku studiów 180 punktów ECTS.

Praktyki zawodowe

Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w jednostkach terenowej Państwowej Straży Pożarnej, w zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Celem praktyk jest m.in. kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnicowego i diagnostyki stanów chorobowych, kształtowanie postawy samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów, wzbogacenie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu: zabiegów technik medycznych, transportu chorego w stanie zagrożenia życia, technik resuscytacji ( BLS, ALS ), wpływu choroby na funkcjonowanie chorego i jego rodziny, komunikowania się i współpracy z chorym i jego rodziną.

O koncepcji kształcenia i kwalifikacji absolwentów

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego.

Określenie obszaru wiedzy

Obszar wiedzy: Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Dziedziny nauki

Nauki medyczne

O miejscach zatrudnienia absolwentów

Absolwent kierunku uzyska możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza w takich instytucjach jak:

 • • szpitalne oddziały ratunkowe,
 • • centra powiadamiania ratunkowego,
 • • zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego,
 • • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w ramach zabezpieczenie medycznego imprez masowych,
 • • lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,
 • • jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 • • przyzakładowe jednostki ratownictwa medycznego,
 • • jednostki prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • • organy administracji samorządowej i rządowej wykonujące zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego:
  • • wojsko polskie
  • • policja
  • • straż miejska
  • • górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe
  • • wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe

Możliwości zatrudnienia określone są w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

Kadra

Collegium Nauk o Zdrowiu - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu posiada bazę dydaktyczną odpowiednią do kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Zajęcia kierunkowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt ratownictwa medycznego, co zapewnia efektywną i prawidłową realizację celów kształcenia.

Student kierunku ratownictwo medyczne zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów takich jak: iniekcje, wkłucia, wymiana cewnika, pobieranie krwi żylnej i tętniczej, podnoszenie pacjenta zgodnie z zasadami ergonomii, wykonywanie podstawowej toalety pacjenta oraz wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach medycznych wybranych przez uczelnię z uwagi na pełen profil świadczeń zdrowotnych udzielanych w stanach nagłych. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w oddziałach szpitalnych, szpitalnych oddziałach ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego, co umożliwia pełne przygotowanie do wykonywanego zawodu i osiągnięcie efektów kształcenia niemożliwych do zrealizowania bez udziału pacjenta.

Kadrę naukową kierunku tworzą nauczyciele akademiccy ze znaczącym i uznanym doświadczeniem naukowym i zawodowym w zakresie nauk medycznych i innych nauk związanych z kierunkiem ratownictwo medyczne. Nauczyciele akademiccy prowadzący ćwiczenia w pracowniach i zajęcia praktyczne w jednostkach medycznych posiadają duże praktyczne doświadczenie, odpowiedni staż pracy w jednostkach państwowego systemu ratownictwa medycznego, takich jak: zespoły ratownictwa medycznego, zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnego oddziału ratunkowego i państwowej straży pożarnej. Uczestniczą w konferencjach naukowych, sympozjach oraz ogólnopolskich i międzynarodowych mistrzostwach ratownictwa medycznego.