Opłaty

Regulamin opłat

§ 1

1. W chwili składania dokumentów osoba starająca się o przyjęcie do Uczelni zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego Uczelni: 93 2030 0045 1110 0000 0274 9060

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że kierunek nie zostanie uruchomiony z winy Uczelni

§ 2

1.Wysokość i rodzaj opłat związanych z pobieraniem nauki zawarte są w umowie edukacyjnej.

2. Opłaty dodatkowe obowiązujące w roku akademickim są ogłaszane przez Kanclerza najpóźniej na dwa miesiące przed wejściem w życie stosownego zarządzenia.

§ 3

1. Jednostką rozliczeniową jest rok akademicki, który dla celów księgowych dzielony jest na dziesięć miesięcy.

2. Student ma prawo wybrać sposób wnoszenia czesnego. Opłaty mogą być wnoszone:

a) jednorazowo – za cały rok z góry

b) dwa razy - semestralnie a więc w dwóch wpłatach w ciągu roku,

c) w dziesięciu zaliczkach miesięcznych płaconych każdego miesiąca za wyjątkiem sierpnia i września lub

d) w dwunastu zaliczkach miesięcznych płaconych każdego miesiąca w roku, z zastrzeżeniem roku w którym student kończy studia, kiedy to opłaty muszą być wnoszone w 10 ratach.

3. Student może dokonać zmiany wybranego sposobu wnoszenia opłat przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego nie później niż do 1 października.

4. Opłaty wnoszone w dwunastu miesięcznych zaliczkach mają formę kredytowania. Student wnosi zaliczki o wartości niższej niż wysokość należnego miesięcznego czesnego wyliczonego zgodnie z § 3 ust. 1.

5. Opłaty o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. a i b (roczne i semestralne), powinny zostać wniesione do 10 października i do 10 marca każdego roku.

6. Opłaty o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. c i d (miesięczne zaliczki czesnego) powinny zostać wniesionedo dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry, bez względu na występowanie dni wolnych od pracy. Za datę wpłaty uważana jest data uznania kwoty na koncie uczelni.

7. Nieterminowe wpłaty skutkują naliczeniem ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Za dzień spłaty zobowiązania jest dzień zaksięgowania czesnego na koncie uczelni.

8. Przekroczenie terminu płatności o więcej niż 30 dni może skutkować jednostronnym wypowiedzeniem umowy edukacyjnej przez uczelnię i skreśleniem Studenta z listy studentów Uczelni.

9. Wszystkie opłaty ( poza opłatą rekrutacyjną) winny być wpłacane na indywidualne konto studenta- SWRK.

§ 4

1. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzaminy poprawkowe, komisyjne, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

2. Student zobowiązany jest do wnoszenia opłat za realizację zajęć w ramach wpisu warunkowego; powtarzania przedmiotu powtarzania roku lub realizację różnic programowych.

§ 5

1.Uczelnia pobiera opłatę za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych, duplikatów tych dokumentów oraz za wersję dyplomu w języku obcym zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2.Studenci kierunków medycznych („ratownictwo medyczne”, „kosmetologia”) wnoszą dodatkowo co roku:

a) opłatę na pokrycie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia NNW oraz OC dla studentów kierunków medycznych,

b) opłatę na pokrycie kosztów ubrania roboczego na czas praktyk – opłata jednorazowa

§ 6

1. Rezygnacja z nauki przez Studenta wymaga pisemnego wypowiedzenia umowy.

a) okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

b) bieg wypowiedzenia zaczyna się z dniem dostarczenia pisma do dziekanatu lub doręczenia przez pocztę.

2. Skreślenie Studenta przez Uczelnię jest traktowane jako rozwiązanie Umowy przez Uczelnię.

3. Rozwiązanie umowy i skreślenie Studenta z listy studentów nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zaległych opłat i należnych odsetek za opóźnienia w zapłacie.

a) kwoty nie spłacone w terminie podlegają przekazaniu firmie windykacyjnej.

4. W przypadku Studenta, który dokonał zapłaty czesnego za semestr lub rok z góry, a następnie złożył rezygnację lub został skreślony z listy studentów, semestralne czesne zostaje przeliczone zgodnie z § 3 ust. 1 na dziesięć miesięcznych zaliczek w skali roku, a Uczelnia zwraca przelewem na wskazane konto nadpłaconą kwotę.

5. W przypadku Studenta, który dokonał zapłaty w dwunastu zaliczkach, należne czesne wylicza się na podstawie § 3 ust. 1. jako iloczyn – liczby miesięcy w których Student figurował na liście studentów (włącznie z miesiącem w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów) pomnożonej przez kwotę raty czesnego obowiązującą w dziesięciomiesięcznym systemie opłat. Różnicę pomiędzy należnym czesnym, a wpłaconymi zaliczkami Student zobowiązany jest uregulować najpóźniej do 7 dni od dnia skreślenia z listy studentów.

6. Student skreślony z listy studentów Uczelni może ubiegać się o ponowne przyjęcie na Uczelnię (reaktywacja) na zasadach określonych w Regulaminie studiów, po uregulowaniu wszelkich zaległych opłat oraz opłaty za reaktywację.

7. W przypadku nieukończenia studiów w terminie zwykłym (dotyczy studentów ostatniego semestru) i nieuzyskania absolutorium w wyznaczonym terminie, na Studencie ciąży obowiązek wnoszenia zaliczek czesnego za każdy miesiąc, w wysokości i terminie obowiązującym przy dziesięciomiesięcznym sposobie regulowania opłat, aż do uzyskania absolutorium, skreślenia z listy studentów lub rezygnacji z pobierania nauki.

8. Od dnia pisemnej rezygnacji lub skreślenia, Uczelnia zaprzestaje świadczyć usługę kształcenia.

§ 7

1. Student skierowany na powtarzanie semestru wnosi opłaty, które obowiązują Studenta realizującego ten semestr nauki w trybie zwykłym.

2. Studenta, który zmienił formę studiów, kierunek studiów lub zaczął studia na drugim kierunku obowiązuje obowiązek wnoszenia opłat dotyczących studentów danego systemu lub kierunku studiów zgodnie z wybranym sposobem wnoszenia opłat.

Harmonogram wpłat w roku akademickim 2014/2015

Opłatę rekrutacyjną wnosi się przed złożeniem dokumentów i jest ona bezzwrotna.

Opłatę wpisową wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pocztą decyzji o przyjęciu na studia.

Studentom wnoszącym opłatę czesnego rocznie, semestralnie lub w 10-cio miesięcznych ratach, przysługują rabaty.

Ø Opłaty 10-cio miesięczne ( płatne przez 10 miesięcy) do 10 każdego miesiąca od października do lipca; I rata płatna do 10 października .

Ø Opłata semestralna za I semestr płatna do 10 października .

Ø Opłata roczna płatna do 10 października .

Ø Opłata za II semestr płatna do 10 marca .

W przypadku zmiany terminu płatności student jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienie dziekanatu celem wprowadzenia zmian w systemie (druk do pobrania na stronie: http://cm.edu.pl/studenci-druki-do-pobrania.html). Niedopełnienie formalności skutkuje naliczaniem odsetek karnych.

Dodatkowe opłaty obowiązujące w roku akademickim 2014/2015:

1) wpis warunkowy z jednego przedmiotu – 350,00 zł

2) realizacja różnicy programowej z jednego przedmiotu – 250,00 zł

3) wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60,00 zł ( wydanie duplikatu 150%)

4) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł

5) wznowienie studiów (reaktywacja)- 500,00 zł

6) wydanie legitymacji studenckiej - 4,00 zł ( wydanie duplikatu 150%)

7) powtarzanie przedmiotu (jeden semestr) – 450,00 zł

8) powtarzanie semestru – jak za realizację całego semestru.(kwota obowiązująca dla 2 rat)

9) czesne na drugim kierunku – 50% kwoty podstawowej obowiązującej na dodatkowym kierunku, przez okres studiowania na dwóch kierunkach.

10) opłata administracyjna za przeksięgowanie wpłaty – 20,00 zł ( obowiązuje studentów dokonujących wpłat na konto główne uczelni zamiast na indywidualne konto studenta).

Wszystkie opłaty należy uiszczać na indywidualne konto studenta przed przystąpieniem do zaliczenia, egzaminu bądź wydania duplikatu dokumentu.